Documentatie

Dossier Damherten

1. Faunabeheerplan & ontheffing

Op 18 november is het nieuwe Faunabeheerplan damherten 2016-2020 voor Noord- en Zuid-Holland door de provincie Noord-Holland goedgekeurd. Het plan is opgesteld door de Faunabeheereenheden NH en ZH, samen met de natuurbeheerders (waaronder Waternet). Vervolgens zijn de benodigde ontheffingen aangevraagd bij de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. Dit is gedaan door de faunabeheereenheid namens alle natuurbeheerders in de regio (Waternet, PWN, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten).

2. Rapportages beheer

Vanaf de start van het beheer in 2015 is een rapportage over het beheer van de damherten in de AWD aan de gemeenteraad van Amsterdam aangeboden. Vanaf seizoen 2018-2019 is geen apart rapport voor de AWD gemaakt en zijn de gegevens net als andere jaren terug te vinden in het gezamenlijke rapport van de Faunabeheereenheid. 

Rapportage Beheer damherten 2019-2020 FBE
Rapportage Beheer damherten 2018-2019 FBE
Rapportage Beheer damherten 2017-1018 
Rapportage Beheer damherten 2016-2017
Rapportage Beheer damherten 2015-2016

3. Onderzoek en rapporten

Er is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar mogelijkheden van damhertbeheer en de invloed van damherten op verkeersveiligheid en biodiversiteit. Vanaf 2015 zijn enkele rapporten van onafhankelijke organisaties over schade van damherten aan flora en fauna verschenen.

Invloed damherten op biodiversiteit

Invloed op planten, vegetatie en habitats

Advies OBN rapport 2018 en onderzoek exclosures
Uit monitoring blijkt dat de biodiversiteit in de AWD steeds verder achteruit gaat. Dit ondanks het actief beheer van de damherten de afgelopen drie jaar. De afgelopen jaren zijn verschillende herstelmaatregelen uitgevoerd en nog gepland (tot voor kort gefinancierd door het Programma Aanpak Stikstof, PAS), om de habitats te herstellen. Waternet heeft het OBN Deskundigenteam Duin- en Kustlandschap in 2018 gevraagd te onderzoeken of deze maatregelen wel het juiste resultaat gaan brengen.  
Het OBN concludeert dat de ontwikkeling van de natuurkwaliteit in de AWD inderdaad negatief is. Daarom adviseert het om een aantal van de geplande herstelmaatregelen niet uit te voeren. Daarnaast stellen zij voor om een aantal exclosures te plaatsen (hekken) om te voorkomen dat damherten hier grazen. Op deze plekken krijgen habitats ruimte om te herstellen. Tegelijk kan er onderzoek plaatsvinden naar de impact van begrazing door damherten op de habitats.
De voorgestelde reductie van herstelmaatregelen is inmiddels met de provincie afgesproken. Het onderzoek voor de exclosures wordt door de Stichting Bargerveen en de Universiteit van Amsterdam uitgevoerd en is eind 2019 in gang gezet. 

Invloed op ongewervelde dieren

Invloed op gewervelde dieren

Samenvattingen invloed damherten op biodiversiteit

Invloed damherten op drinkwatervoorzieningen

Populatie en beheer

Verkeersveiligheid

Overige documenten