Rapportage Beheer damherten 2017-2018

Op 13 september 2018 is de Rapportage Beheer damherten 2017-1018 in de commissie behandeld en op 11 oktober in de raad. Dit is de derde rapportage die ingaat op de uitvoering van het beheer en de monitoring van de effecten van het gevoerde beheer.

Rapportage Beheer damherten 2016-2017

Op 22 juni 2017 is de rapportage Beheer damherten 2016-1017 in de commissie behandeld. Dit is de tweede rapportage die ingaat op de uitvoering van het beheer en de monitoring van de effecten van het gevoerde beheer. Rapportage Beheer damherten 2016-2017

Eerste rapportage Beheer damherten 2015-2016

Op 7 juli is de eerste rapportage Beheer damherten 2015-1016 in de commissie behandeld. Deze rapportage gaat in op de uitvoering van het beheer en de monitoring van de effecten van het gevoerde beheer en zal jaarlijks verschijnen.
Rapportage Beheer damherten 2015-2016

Nieuw Faunabeheerplan 2015

18 november is het nieuwe Faunabeheerplan damherten voor Noord- en Zuid-Holland door de provincie Noord-Holland goedgekeurd. Het plan is opgesteld door de Faunabeheereenheden NH en ZH, samen met de natuurbeheerders (waaronder Waternet). Volgende week stellen Gedeputeerde Staten de ontwerpvergunning vast, die vervolgens zes weken ter inzage komt te liggen. Begin februari 2016 kan deze definitief worden.
Faunabeheerplan damherten 2016-2020

Rapportage damherten 2015

Op 25 juni 2015 heeft wethouder Kock de Commissie van Amsterdam met een overzichtsrapportage geïnformeerd over de stand van zaken rond het beheer van de damherten en het aanvragen van de vergunning. Lees ook de Rapportage damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen een overzicht.pdf.
Op 25 augustus heeft de wethouder in een brief vragen uit de Commissie beantwoord die gesteld waren naar aanleiding van de rapportage. Dit gaat onder meer over onderzoeksrapporten naar biodiversiteit en de verkenning van de mogelijkheden om een groep damherten te verplaatsen. Lees hier de Brief beantwoording Commissie 25-06 (pdf)
Op 29 september heeft de wethouder de Commissie in een brief geinformeerd over het protocol reactief beheer
De gemeente raad heeft op 30 september gediscussieerd en het besluit voor actief beheer herbevestigd. Lees hier de raadsvoordracht.

Brief wethouder Kock 2014

In december 2014 heeft wethouder Kock de gemeenteraad naar aanleiding van de Motie M-725 Jager damherten via een brief geïnformeerd over de stand van zaken op dat moment. Zie ook de Brief wethouder Kock december 2014 (pdf) 

Raadsbesluit september 2013

OP 11 september 2013 heeft de gemeenteraad Waternet opdracht gegeven om samen met andere natuurbeheerders een ontheffing aan te vragen voor ingrijpen in de damhertpopulatie.

Ambtsoverleg juni 2013

In juni 2013 heeft de wethouder zich uitvoerig laten informeren door alle betrokken partijen in een ambtswoningoverleg.

Raadsbesluit juni 2011

In juni 2011 heeft de gemeenteraad besloten mee te werken aan het in het Faunabeheerplan damhert 2010-2015 voorgestelde beheer met afschot voor de AWD. Daarbij is motie 511 aangenomen waarin vooral wordt gevraagd eerst het hekkenplan af te maken en de effecten te monitoren.

Onderzoek en achtergrond

Er is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar mogelijkheden van damhertbeheer en de invloed van damherten op verkeersveiligheid en biodiversiteit. Vanaf 2015 zijn enkele rapporten van onafhankelijke organisaties over schade van damherten aan flora en fauna verschenen.

Uit monitoring blijkt dat de biodiversiteit in de AWD steeds verder achteruit gaat. Dit ondanks het actief beheer van de damherten de afgelopen drie jaar. De afgelopen jaren zijn verschillende herstelmaatregelen uitgevoerd en nog gepland (tot voor kort gefinancierd door het Programma Aanpak Stikstof, PAS), om de habitats te herstellen. Waternet heeft het OBN Deskundigenteam Duin- en Kustlandschap gevraagd te onderzoeken of deze maatregelen wel het juiste resultaat gaan brengen.  
Het OBN concludeert dat de ontwikkeling van de natuurkwaliteit in de AWD inderdaad negatief is. Daarom adviseert het om een aantal van de geplande herstelmaatregelen niet uit te voeren. Daarnaast stellen zij voor om een aantal exclosures te plaatsen (hekken) om te voorkomen dat damherten hier grazen. Op deze plekken krijgen habitats ruimte om te herstellen. Tegelijk kan er onderzoek plaatsvinden naar de impact van begrazing door damherten op de habitats.
De voorgestelde reductie van herstelmaatregelen is inmiddels met de provincie afgesproken. Het onderzoek voor de exclosures wordt door de Stichting Bargerveen en de Universiteit van Amsterdam uitgevoerd, voor de plaatsing is inmiddels een vergunning aangevraagd.

Overige documenten: