Beheeradviesgroep

Inspiratie en kennis

Begin 2018 is Waternet gestart met de beheeradviesgroep. Deze groep bestaat uit 15 mensen die een belangengroep vertegenwoordigen, vrijwilliger of omwonende zijn. Een betrokken, enthousiaste groep met veel expertise die ons inspireert en helpt onze beheerkeuzes aan te scherpen. Voor natuur en voor recreatie. Heel waardevol voor ons, want meer dan ooit zien we het belang om onze omgeving te betrekken. De natuur in Nederland beheren doen we samen. De beheeradviesgroep wordt voorgezeten door Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur van Naturalis en professor Natuurlijk Kapitaal.

Aanscherpen beheerkeuzes

Waternet is verantwoordelijk voor de beheerkeuzes van de AWD. Leidend voor die keuzes zijn de drinkwatertaak, de urgente opgave voor behoud en versterking van biodiversiteit, de doelen van Natura 2000 samen met de maatschappelijke taak voor de recreatie in de Metropoolregio Amsterdam. Voor een goed beheer vinden we het noodzakelijk om met onze omgeving kennis, informatie en ideeën uit te wisselen. We doen dit al jaren met lokale overheden, collega beheerders, wetenschappers en belangengroepen. Nu is dit verbreed door het instellen van de beheeradviesgroep. Om hiermee tot de best mogelijke keuzes te komen.

 
 
 

Optimale uitwisseling

De beheeradviesgroep bijeenkomsten hebben een informeel karakter. Iedereen is vrij zijn kennis en gedachten te uiten, zodat er een optimale uitwisseling is op basis van onderling respect en vertrouwen. De vier bijeenkomsten per jaar vinden voor een deel in het veld plaats om ook de praktische consequenties van beheerkeuzes te bespreken en te doorzien. Waternet informeert de leden over voorgenomen beheermaatregelen, vraagt om meningen, ideeën en advies. De uiteindelijk definitieve besluiten rond het beheer van de AWD neemt Waternet zelf. Daarbij geven we aan hoe het advies van de beheeradviesgroep is gebruikt. Lees onder documentatie meer over de werkwijze. Daar staan ook notulen van vergaderingen. 

Wie zit er in?

Waternet streeft naar een uitgebalanceerde beheeradviesgroep bestaande uit deelnemers met verschillende achtergronden en belangen, zowel op het gebied van natuur, cultuur als recreatie. Deelname aan de groep is op vrijwillige basis. Op dit moment nemen de volgende personen deel aan de beheeradviesgroep: een beheervrijwilliger en een gastheer, twee vaste bezoekers, een fotograaf en een buurman, en leden of voorzitters van de volgende stichtingen/werkgroepen: stichting Duinbehoud, Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk, Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, KNNV en de Stichting Natuurbelang.

Voorzitter Koos Biesmeijer

De huidige voorzitter van de beheeradviesgroep is Koos Biesmeijer. Hij is wetenschappelijk directeur van Naturalis, professor Natuurlijk Kapitaal, bestuivingsspecialist en vice-voorzitter van Natuurmonumenten. Koos Biesmeijer: “Om in Nederland de biodiversiteit te beschermen en herstellen is in de eerste plaats een goede samenwerking nodig tussen allerlei belangengroepen. We moeten eerst elkaar leren begrijpen, weten wat de uiteenlopende behoeften zijn. Samen vooruit kunnen kijken, en kunnen dromen over wat je samen wilt bereiken en hoe dat mogelijk te maken. Deze beheeradviesgroep is daar een mooi voorbeeld van. Ik wil hier graag een verbindende factor in zijn.