Terugblik

Dossier Damherten

Hier vindt u de belangrijkste besluiten en informatie van de gemeente Amsterdam, eigenaar van de Amsterdamse Waterleidingduinen, van de periode 2004 t/m 2018. Daaronder beschrijven we de momenten waarop de rechter uitspraken deed in juridische zaken.  

1. Bestuurlijke besluiten gemeente Amsterdam

Eerste damherten

In de jaren 70 zijn de eerste damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen gezien. Tot dan toe leefde er alleen een populatie reeën in het duin. De reeën verschenen in de jaren 50 en de populatie groeide sindsdien gestaag. Vanaf 1969 zijn ze geteld en ook beheerd. Het beheer van de reeën en later ook de damherten was - en is nog steeds - regelmatig onderwerp van gesprek. In 1997 werd besloten om de beheerjacht op reeën te beëindigen en onderzoek te doen naar de effecten hiervan. In de tussentijd was de populatie damherten echter sterk gegroeid en leidde tot overlast in de omgeving.

2004 start plaatsen hekken

Daarom stelde het college van B&W in 2004 voor om het aantal damherten te beperken. De gemeenteraad ging daar niet mee akkoord en wilde graag dat er andere maatregelen getroffen worden om de verkeersveiligheid rond de AWD te vergroten. De keuze viel op het plaatsen van hekken. Het eerste hek werd in 2007 geplaatst. Voor een gedetailleerder overzicht van de ontwikkelingen rondom het beheer van reeën en damherten kun u het Historisch overzicht reeën en damherten AWD (PDF) lezen.

2011 Raadsbesluit over beheer

In juni 2011 heeft de gemeenteraad besloten mee te werken aan het in het Faunabeheerplan damhert 2010-2015 voorgestelde beheer met afschot voor de AWD. Daarbij is motie 511 aangenomen waarin vooral wordt gevraagd eerst het hekkenplan af te maken en de effecten te monitoren.

2012 Onderzoek sterfte en natuurschade

In de periode na plaatsing van de laatste hekken stierven er meer damherten dan in de voorgaande jaren. Er was veel aandacht van de media. Ook kwamen er steeds meer signalen over schade aan de natuur. Bomen werden geschild, de ondergroei in de bossen verdween voor een groot deel en bepaalde plantensoorten kwamen veel minder tot bloei. Tegelijkertijd werd de gemeente Amsterdam geïnformeerd en ook daar werden diverse vragen gesteld. Daarop werd het OBN deskundigenteam droge duinen ingeschakeld voor advies. Ook heeft Waternet onderzoek laten doen naar de oorzaak van het sterven van dieren. En Alterra heeft gekeken naar het aantal dieren dat duurzaam kan leven in de AWD.

2013 Besluit actief beheer

Al deze nieuwe ontwikkelingen leidden tot discussie en de vraag of een aanpassing van het damhertenbeheer in de AWD nodig was. In juni 2013 heeft de wethouder zich uitvoerig laten informeren door alle betrokken partijen en deskundigen in een ambtswoningoverleg.

In juni 2013 heeft de wethouder zich uitvoerig laten informeren door alle betrokken partijen in een ambtswoningoverleg.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van B&W besloten om Waternet te mandateren om namens de gemeente Amsterdam, samen met de andere natuurbeheerders in de regio, een ontheffing aan te vragen voor ingrepen in de damhertpopulatie. De wethouder heeft de deelnemers aan het ambtswoningoverleg een schriftelijke toelichting gegeven. De gemeenteraad ging op 11 september 2013 akkoord. De wens is wel om het afschot zoveel mogelijk te beperken. Als optie werd ook nog voorgesteld om de damherten te verplaatsen naar andere gebieden in Europa, maar dit is toen uiteindelijk niet verder uitgewerkt.

2014 Brief wethouder Kock

In december 2014 heeft wethouder Kock de gemeenteraad naar aanleiding van de Motie M-725 Jager damherten via een brief geïnformeerd over de stand van zaken op dat moment. Zie ook de Brief wethouder Kock december 2014 (pdf) 

2015 Rapportage raadscommissie

Op 25 juni 2015 heeft wethouder Kock de Commissie van Amsterdam met een overzichtsrapportage geïnformeerd over de stand van zaken rond het beheer van de damherten en het aanvragen van de vergunning. Lees ook de Rapportage damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen een overzicht.pdf.
Op 25 augustus heeft de wethouder in een brief vragen uit de Commissie beantwoord die gesteld waren naar aanleiding van de rapportage. Dit gaat onder meer over onderzoeksrapporten naar biodiversiteit en de verkenning van de mogelijkheden om een groep damherten te verplaatsen. Lees hier de Brief beantwoording Commissie 25-06 (pdf)
Op 29 september heeft de wethouder de Commissie in een brief geinformeerd over het protocol reactief beheer
De gemeente raad heeft op 30 september gediscussieerd en het besluit voor actief beheer herbevestigd. Lees hier de raadsvoordracht.

2017

Dit jaar werden in de raad vragen gesteld over de mogelijke inzet van de methode Hunting for fear. Deze vragen zijn in een brief door wethouder Kok beantwoord.  

2018

In deze brief beantwoorde wethouder Dijksma vragen uit de gemeenteraad over de verkeersveiligheid rondom Natuurbrug Zandpoort. Deze brug zorgt voor een verbinding tussen de Amsterdamse Waterleidingduinen en Nationaal Park Zuid-Kennemerland. 

2021 Raadsinformatiebrief

Op 1 juli 2021 is de Commissie door wethouder de Vries geïnformeerd over het Faunabeheerplan damherten 2020-2026 en over het beheerseizoen 2020-2021.

 

2. Juridisch uitspraken
 

2016 Verlenen ontheffing

9 februari 2016 is de ontheffing voor het actief beheer door de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland afgegeven. De Faunabescherming is hier tegen in beroep gegaan en heeft een voorlopige voorziening aangevraagd. De rechter heeft deze op 10 maart afgewezen. Het beroep wordt op 19 juli behandeld.
De ontheffing geeft toestemming voor actief beheer jaarlijks van november t/m maart.

2016 Uitspraak rechter (NH en ZH)

Op 30 augustus heeft de rechter de uitspraak gedaan dat de ontheffing Flora & Faunawet van de provincie NH voor afschot van damherten terecht is afgegeven. Lees hier het bericht van de rechtbank. Op 27 december heeft de rechter in ZH ook uitspraak gedaan en ook hier is de ontheffing terecht afgegeven. Lees hier het bericht van de rechtbank.

2017 Uitspraak Raad van State

Op 18 januari heeft de Raad van State de uitspraak gedaan dat de vergunning Natuurbeschermingswet terecht is afgegeven. Lees hier het bericht van de Raad van State.

2017 Uitspraak Raad van State

Op 20 december heeft de Raad van State de uitspraak gedaan dat de ontheffing Flora en Faunawet terecht door de provincies Noord- en Zuid-Holland is afgegeven. Lees hier het bericht van de Raad van State.