2018 Rapportage Beheer damherten 2017-2018

Op 13 september is de Rapportage Beheer damherten 2017-1018 in de commissie behandeld, en op 11 oktober in de raad. Dit is de derde rapportage die ingaat op de uitvoering van het beheer en de monitoring van de effecten van het gevoerde beheer.

2017 Uitspraak Raad van State

Op 20 december heeft de Raad van State de uitspraak gedaan dat de ontheffing Flora en Faunawet terecht door de provincies Noord- en Zuid-Holland is afgegeven. Lees hier het bericht van de Raad van State.

2017 Rapportage Beheer damherten 2016-2017

Op 22 juni is de rapportage Beheer damherten 2016-1017 in de commissie behandeld. Dit is de tweede rapportage die ingaat op de uitvoering van het beheer en de monitoring van de effecten van het gevoerde beheer. Rapportage Beheer damherten 2016-2017

2017 Uitspraak Raad van State

Op 18 januari heeft de Raad van State de uitspraak gedaan dat de vergunning Natuurbeschermingswet terecht is afgegeven. Lees hier het bericht van de Raad van State.

2016 Uitspraak rechter (NH en ZH)

Op 30 augustus heeft de rechter de uitspraak gedaan dat de ontheffing Flora & Faunawet van de provincie NH voor afschot van damherten terecht is afgegeven. Lees hier het bericht van de rechtbank. Op 27 december heeft de rechter in ZH ook uitspraak gedaan en ook hier is de ontheffing terecht afgegeven. Lees hier het bericht van de rechtbank.

2016 Eerste rapportage Beheer damherten

Op 7 juli is de eerste rapportage Beheer damherten 2015-1016 in de commissie behandeld. Deze rapportage gaat in op de uitvoering van het beheer en de monitoring van de effecten van het gevoerde beheer en zal jaarlijks verschijnen.

2016 Verlenen ontheffing

9 februari 2016 is de ontheffing voor het actief beheer door de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland afgegeven. De Faunabescherming is hier tegen in beroep gegaan en heeft een voorlopige voorziening aangevraagd. De rechter heeft deze op 10 maart afgewezen. Het beroep wordt op 19 juli behandeld.
De ontheffing geeft toestemming voor actief beheer jaarlijks van november t/m maart.

2015 Nieuw faunabeheerplan & ontheffing

Op 18 november is het nieuwe Faunabeheerplan damherten 2016-2012 voor Noord- en Zuid-Holland door de provincie Noord-Holland goedgekeurd. Het plan is opgesteld door de Faunabeheereenheden NH en ZH, samen met de natuurbeheerders (waaronder Waternet). Vervolgens zijn de benodigde ontheffingen aangevraagd bij de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. Dit is gedaan door de faunabeheereenheid namens alle natuurbeheerders in de regio (Waternet, PWN, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten).

2015 Rapportage raadscommissie

Wethouder Kock op 25 juni 2015 de raadscommissie met een Rapportage damherten AWD (PDF) geïnformeerd over de stand van zaken op dat moment. Tijdens de behandeling van het damhertendossier op 30 september 2015 heeft de gemeenteraad de plannen voor het beheer bevestigd. 

2015 Onderzoeken natuurschade

Het aantal damherten tijdens de jaarlijkse voorjaarstelling in april is opgelopen tot 3.000 (voorlopige uitslag telling). In de loop van 2015 verschijnen verchillende rapporten van onafhankelijke organisaties als de vlinderstichting, Floron en het kenniscentrum insecten, waaruit blijkt dat de schade aan flora en fauna door damhert begrazing steeds meer toeneemt.

2014 start aanvragen ontheffing

Op dit moment worden de benodigde vergunningen aangevraagd bij de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. Dit doet de faunabeheereenheid namens alle natuurbeheerders in de regio (Waternet, PWN, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten). Op 25 juni 2015 heeft wethouder Kock de Commissie van Amsterdam met een overzichtsrapportage geïnformeerd over de stand van zaken rond het beheer van de damherten en het aanvragen van de vergunning. Het is een uitgebreide voorbereiding op het nieuwe Faunabeheerplan damhert 2016-2021. In het Faunabeheerplan wordt straks het gewenste beheer voor de AWD en de regio beschreven.

2013 besluit actief beheer

Al deze nieuwe ontwikkelingen leidden tot discussie en de vraag of een aanpassing van het damhertenbeheer in de AWD nodig was. In juni 2013 heeft de wethouder zich uitvoerig laten informeren door alle betrokken partijen en deskundigen in een ambtswoningoverleg. Op 20 augustus 2013 heeft het college van B&W besloten om Waternet te mandateren om namens de gemeente Amsterdam, samen met de andere natuurbeheerders in de regio, een ontheffing aan te vragen voor ingrepen in de damhertpopulatie. De wethouder heeft de deelnemers aan het ambtswoningoverleg een schriftelijke toelichting gegeven. De gemeenteraad ging op 11 september 2013 akkoord. De wens is wel om het afschot zoveel mogelijk te beperken. Als optie werd ook nog voorgesteld om de damherten te verplaatsen naar andere gebieden in Europa, maar dit is toen uiteindelijk niet verder uitgewerkt.

2012 Onderzoek sterfte en natuurschade

In de periode na plaatsing van de laatste hekken stierven er meer damherten dan in de voorgaande jaren. Er was veel aandacht van de media. Ook kwamen er steeds meer signalen over schade aan de natuur. Bomen werden geschild, de ondergroei in de bossen verdween voor een groot deel en bepaalde plantensoorten kwamen veel minder tot bloei. Tegelijkertijd werd de gemeente Amsterdam geïnformeerd en ook daar werden diverse vragen gesteld. Daarop werd het OBN deskundigenteam droge duinen ingeschakeld voor advies. Ook heeft Waternet onderzoek laten doen naar de oorzaak van het sterven van dieren. En Alterra heeft gekeken naar het aantal dieren dat duurzaam kan leven in de AWD.

2004 start plaatsen hekken

Daarom stelde het college van B&W in 2004 voor om het aantal damherten te beperken. De gemeenteraad ging daar niet mee akkoord en wilde graag dat er andere maatregelen getroffen worden om de verkeersveiligheid rond de AWD te vergroten. De keuze viel op het plaatsen van hekken. Het eerste hek werd in 2007 geplaatst. Voor een gedetailleerder overzicht van de ontwikkelingen rondom het beheer van reeën en damherten kun u het Historisch overzicht reeën en damherten AWD (PDF) lezen.

Eerste damherten

In de jaren 70 zijn de eerste damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen gezien. Tot dan toe leefde er alleen een populatie reeën in het duin. De reeën verschenen in de jaren 50 en de populatie groeide sindsdien gestaag. Vanaf 1969 zijn ze geteld en ook beheerd. Het beheer van de reeën en later ook de damherten was - en is nog steeds - regelmatig onderwerp van gesprek. In 1997 werd besloten om de beheerjacht op reeën te beëindigen en onderzoek te doen naar de effecten hiervan. In de tussentijd was de populatie damherten echter sterk gegroeid en leidde tot overlast in de omgeving.