Poelenbeheer op het Zeeveld

Door schonen, graven en baggeren weer open poelen op het Zeeveld.

Terug naar open poelen

Op het Zeeveld, het duingebied in het noordwesten van de AWD tussen het Brederodepad en het Tilanuspad, voeren we in het najaar 2022 een natuurherstelwerkzaamheden uit. We gaan drie bestaande poelen schonen. Deze poelen zijn in de loop van de tijd langzaam 'verland’, dat wil zeggen dat de poelen steeds dichter begroeid raken met riet. Het riet verdringt langzaam de gevarieerde oever- en onderwatervegetaties.

De te dichte begroeiing zorgt ervoor dat de poel minder aantrekkelijk is voor verschillende amfibieën en insecten. Met de beheerwerkzaamheden baggeren we de poel en verwijderen de rietwortels, zodat er weer open water beschikbaar komt. De bagger bevat veel voedingstoffen en die kunnen we niet in ons duin gebruiken. De bagger wordt daarom afgevoerd.

Mooie oevervegetatie

We gaan niet alleen bestaande poelen baggeren. Er zullen ook nog vier nieuwe poelen worden gegraven. We hebben hiervoor vier plekken uitgekozen die al van nature wat lager liggen en in de winter al water bevatten. We graven deze laagtes verder uit zodat ze het hele jaar door water zullen bevatten.

De oevers van de poelen hebben een flauwe helling, zodat er op termijn een mooie oevervegetatie kan ontwikkelen, die weer aantrekkelijk is voor insecten. De toplaag die we ontgraven wordt afgevoerd, dit bevat te veel voedingstoffen om lokaal te verwerken.

Het dieper gelegen kalkrijke zand kan het duin wel gebruiken en kan dus prima in de omgeving van de poel verwerkt worden. Dit scheelt ook weer extra rijbewegingen van vrachtverkeer.

 
 
 

Mede mogelijk gemaakt

Dit project wordt gesubsidieerd door de provincie Noord-Holland.

Tijdpad

Half september 2022 is gestart met het schonen van drie poelen op het Zeeveld. Dan is er hier even pauze en vinden werkzaamheden plaats aan de natuurvriendelijke oevers langs de toevoersloot. 

Als dat werk klaar is, is het Zeeveld-Noord aan de beurt om nog enkele nieuwe poelen te graven. Naar alle waarschijnlijkheid wordt het graven van de nieuwe poelen voor 2023 afgerond.