Natuurvriendelijke oevers

Strakke paden langs Westerkanaal en toevoersloot worden grotendeels vochtige oevers

Afgraven oevers

Waternet maakt langs het Westerkanaal en de toevoersloot achtereenvolgens prachtige natuurvriendelijke oevers. Het werkpad dat langs het Westerkanaal ligt en dat gebruikt wordt voor het beheren van de waterzuivering, is door een iets andere werkwijze niet meer volledig nodig. Op enkele plekken is toegang nog wel nodig, maar voor het overgrote deel kan het pad teruggegeven worden aan de natuur. Het pad wordt aan de oostzijde afgegraven, dat is de kant van het infiltratiegebied. Zo ontstaat hier een vochtige oever waar verschillende soorten en planten weer kunnen groeien,  zoals orchidee, zegge en parnassia. Ook zullen stukken worden ingericht met rietkragen voor verschillende rietvogels. Het leefgebied van de zeldzame waterspitsmuis die in de Amsterdamse Waterleidingduinen voorkomt, wordt hiermee uitgebreid.

Op dezelfde manier als bij het Westerkanaal, worden de oevers van de toevoersloot op een aantal plekken afgegraven voor een natuurvriendelijke ontwikkeling en herinrichting.  Poelen in de omgeving van de toevoersloot worden geschoond en weer wat meer open gemaakt. Dit is onder andere gunstig voor de rugstreeppad. 

Aanplanten, strooien en hergebruik

Om de natuur een handje te helpen, planten we na het afgraven van de oeverdelen riet aan. Ook strooien we er maaisel uit met daarin zaden. Het riet en het maaisel komen uit de waterleidingduinen, van locaties waar we vanuit natuuroogpunt gemaaid hebben.

Uit onderzoek weten we dat er ook in de bodem langs het Westerkanaal nog zaad van bijzondere plantensoorten aanwezig is. Daarom verwachten we snel na de ingreep resultaat te zien. De grond die bij de aanleg van de oevers vrijkomt wordt grotendeels voor een ander project in het duin hergebruikt. Op die locatie in het infiltratiegebied is wat extra grond nodig om de drinkwaterproductie zo goed mogelijk te laten verlopen.

 
 
 

Werkzaamheden gecombineerd

Op een paar plekken in het infiltratiegebied staat het water soms boven het maaiveld in kwelplassen, terwijl het juist door het duinzand in de geulen gefilterd moet worden. Via drains wordt het gefilterde water opgevangen en afgevoerd. Om al het water via de geulen te kunnen filteren is het nodig om bij de ontstane kwelplassen het maaiveld te verhogen. De grond die vrijkomt bij het Westerkanaal wordt hiervoor gebruikt. Bij het ophogen wordt de locatie ook opnieuw ingericht. Daardoor verbeteren we de natuurwaarde van het gebied. Er zal op termijn een typisch duinlandschap ontstaan, met duingraslanden en duindoorns. 

Door het combineren van werkzaamheden voor de natuurvriendelijke oever en het ophogen van grond nabij de geulen, is er minder vrachtverkeer nodig. Er wordt ook gebruikgemaakt van kalkrijke grond die is vrijgekomen bij het aanleggen van stuifkuilen nabij de Haasvelderduinen. Door alles in eenzelfde periode te doen, beperken we de eventuele overlast voor natuur en recreant.

Versterken natuurwaarde

Aan het einde van dit gecombineerde project is er 4,3 km aan natuurvriendelijke oevers en 2,2 ha aan duingrasland in het infiltratiegebied gecreëerd. Een mooi resultaat voor het behoud en het versterken van de natuurwaarde en de biodiversiteit van de waterleidingduinen.

Omdat het hier om het infiltratiegebied gaat (waar publiekstoegang verboden is), is het niet mogelijk om deze natuur van heel dichtbij te bewonderen. Vanaf de betonweg aan de westkant langs het Westerkanaal of vanuit het Huis van het Wester is de oostelijke oever van het kanaal goed te zien. Op die hoogte en vanaf een afstandje heeft u een fraai zicht op de natuurontwikkeling in dit gebied. 

Tijdpad Westerkanaal

Op 17 november 2021 starten de gecombineerde werkzaamheden. Het zijn dus drie projecten waar tegelijkertijd aan wordt gewerkt:

  • Aanleggen natuurvriendelijke oevers langs het Westerkanaal.
  • Verhogen grond bij een aantal geulen in het infiltratiegebied.
  • Hergebruiken van grond vanuit een tijdelijk depot Haasvelderduinen.

De verwachting is dat de werkzaamheden klaar zijn eind februari 2022.

Tijdpad oevers toevoersloot

De werkzaamheden op verschillende locaties (zie de groene lijnen op het kaartje) langs de toevoersloot starten op 22 augustus 2022.

Het traject nummer 5, in het midden, komt vooralsnog te vervallen. 

Mede mogelijk gemaakt

Het project voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers wordt gesubsidieerd door de provincie Noord-Holland (Kenmerk: 953897/959394).