Herstel open duin

Beschermen van Europees zeldzaam open duin

Oevers rond kanalen

Open duin met duingraslanden en duindoorstruwelen zijn in Europa zeldzaam en waardevol. Ze worden bedreigd door dichtgroeien, verruiging, verzuring en vermesting. We moeten en willen daarom extra goed voor dit 'grijze' duin zorgen in de AWD. Deze werkzaamheden vinden plaats in het gebied rond de oevers van het Barnaart- en Rechte Schusterknaal.

We zien nu dat het duin op sommige plekken steeds dichter groeit door bomen die hier eigenlijk niet thuishoren. Vaak zijn dit ook bomen die snel uitbreiden, zoals de gewone esdoorn, populier, robinia en abeel. Ze zijn meestal in het verleden aangeplant maar voor de toekomst van het open duin niet meer gewenst. Daarom halen we een deel van deze bomen weg. Bovendien krijgen op enkele plekken duineigen bomen zoals eik, berk en veldesdoorn en struiken zoals kadinaalsmuts en meidoorn hierdoor meer ruimte om tot groei te komen. Daarnaast letten we ook op de veiligheid voor de bezoekers en voor de waterwinning.

Met het open duin geven geven we weer ruimte aan vele soorten lage begroeiingen met lage grassen, kruiden en mossen. Een rijkdom voor insecten, de blauwvleugelsprinkhaan, aardbeivlinder, duinparelmoervlinder en veel soorten bijen, wespen en kevers. Bovendien komen de vergezichten weer terug.

Zorgvuldig kiezen

We hebben zorgvuldig gekeken waar precies de bomen staan die hier niet thuishoren. Een deel halen we weg, een deel laten we staan. Dat doen we bijvoorbeeld als de boom geschikt is als woning voor vleermuizen of marters. Ook markante bomen die een mooi beeld geven laten we staan. Om zorgvuldig te kunnen werken, hebben we bomen waar het om gaat een stip gegeven. Een oranje stip geeft aan dat er holtes of scheuren in de boom zijn voor dieren. Om het zekere voor het onzekere te nemen laten we deze bomen en de bomen eromheen altijd staan. Een groene stip betekent dat de boom gekapt wordt en blijft liggen voor dood hout. Heeft de boom een groene streep, dan ringen we hem en wordt hij dood staand hout. Een boom met een roze stip gaan we kappen en afvoeren. Op sommige plekken voeren we het hout af om de doorstroming van het water in de kanalen veilig te stellen of om het landschap open te houden.

 
 
 

Stikstof aanpakken

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland en maakt deel uit van de (voormalige) Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en het Natura 2000-beheerplan. Stikstof zorgt er voor dat de natuur sneller verruigt en dichtgroeit, waardoor bijzondere duinplanten het moeilijk krijgen. Met deze bijdrage kunnen we het tij keren en de natuur weer robuuster maken.

Planning en contact

De werkzaamheden vinden in januari en februari 2019 plaats.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Bezoekerscentrum De Oranjekom.