Oosterveld

Stuifkuilen brengen dynamiek terug

Stuifkuilen graven

In het Oosterveld en omgeving brengen we de dynamiek weer terug. Het duin was hier behoorlijk dichtgegroeid. Dit komt door bijvoorbeeld aanplant van helm in het verleden en stikstof uit de lucht. We hadden al eerder de woekerende Amerikaanse vogelkers verwijderd. We hebben stuifkuilen gegraven, waardoor we ervoor zorgen dat de wind weer vrij spel krijgt. Het kalkrijke zand wordt naar de omliggende duingraslanden (grijze duinen) verspreid. De grijze duinen krijgen hiermee een oppepper en een hogere kwaliteit. Zo wordt de zuur geworden bodem weer langzaam kalkrijk. Hier voelen duineigen mossen, duinviooltjes, bijen, vogels en vele insecten, zoals graafbijen, sprinkhanen, kleine parelmoervlinder en zandloopkevers zich als een vis in het water. Zo wordt het duin weer levendig en open en kunt u blijven genieten van dit gebied. Met alle dieren en planten die hier thuishoren.

Begroeiing verwijderen

Bij elkaar hebben we 79 stuifkuilen met een oppervlak van ongeveer 1,8 ha gegraven. De kuilen zijn relatief klein en verschillen van vorm en afmeting. Daardoor passen ze goed in het landschap. Daarnaast zijn enkele meidoornstruiken en esdoorns verwijderd om meer ruimte voor de wind te maken. We hebben dit gedaan om te voorkomen dat dit gebied weer dichtgroeit en de stuifkuilen daardoor stoppen met stuiven.

In februari 2021 voeren we kleinschalige werkzaamheden uit aan de stuifkuilen op het Oosterveld. De kuilen zijn aangelegd voor het verbeteren van de kwaliteit en het herstellen van het grijze duin. In de loop van de tijd raken de kuilen begroeid, waardoor verstuiving van zand naar het omliggende gebied niet meer goed mogelijk is. We verwijderen het helmgras uit de stuifkuilen. Dit kunnen we elders in het duin weer toepassen op plekken waar het stuiven niet wenselijk is.

 
 
 

Plaggen

Naast de gegraven stuifkuilen is er ook op een aantal locaties ondiep geplagd. We hebben met name de voormalige Amerikaanse vogelkers haarden aangepakt. Eerst zijn de afgestorven stobben weggehaald en vervolgens is de bovenlaag verwijderd. Op een aantal locaties hebben we ook vergrasde en verruigde stukken duingrasland geplagd. De bovenste, organische laag is weggehaald, waardoor de schrale duingraslanden zich weer kunnen herstellen. Deze duinen zijn bijzonder in Nederland en Europa, en hier moeten we goed voor zorgen.

Stikstof aanpakken

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland en maakt deel uit van de (voormalige) Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Stikstof zorgt er voor dat de natuur sneller verruigt en dichtgroeit, waardoor bijzondere duinplanten het moeilijk krijgen. Met deze bijdrage kunnen we het tij keren en de natuur weer robuuster maken.

Planning en contact

We werkten aan dit project van oktober t/m december 2018. We zullen ervoor zorgen dat de gegraven stuifkuilen open blijven en kunnen stuiven. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Bezoekerscentrum De Oranjekom.

Mede mogelijk gemaakt door