LIFE+ subsidie

Dankzij een mooie Europese LIFE+ subsidie en steun van de provincie Noord-Holland hebben we het het duin van 2012 t/m 2016 een  flinke extra impuls gegeven.

Hiermee is ook de drinkwaterwinning voor de toekomst veilig gesteld en bovendien kunnen onze bezoekers ook in de toekomst blijven genieten van een prachtig gevarieerde natuur.

Meer informatie over LIFE
Meer informatie over Natura 2000
More information Natura 2000
More information project

Drie wensen

De laatste decennia eisten verzuring, vermesting en verdroging hun tol. Woekerende planten zoals de Amerikaanse vogelkers breidden uit ten koste van kenmerkende duinsoorten. Deze tendensen wilden we graag keren. En we wilden vooral de volgende drie natuurtypes uitbreiden in oppervlak en een kwaliteitsimpuls geven:

Werkzaamheden

  • Maaien van lage begroeiing en afvoeren van het organisch materiaal in duinvalleien
  • Plaggen en afvoeren van de organische bodemlaag in duinvalleien en duingraslanden
  • Opengraven van dichtgegroeide stuifkuilen, rooien en afvoeren van struiken en bomen
  • Plaggen voormalig dicht prunusstruweel plus afvoeren grond herstel van poelen door verwijderen oeverbegroeiing
  • Poelen, uitbaggeren en afvoeren van bagger.

We hebben met gepaste machines en apparatuur gewerkt, waarbij we kwetsbare terreinen beschermen, bijvoorbeeld door het leggen van rijplaten. Nu na afloop doen we nabeheer, bijvoorbeeld met vrijwillligers.

Werk in cijfers

  • 98 ha verruigde en met prunus dichtgegroeide struwelen, grijze duinen en duinvalleien maaien, frezen en plaggen
  • 35 ha verruigd duingrasland en verruigde duinvalleien maaien
  • 150 ha struiken en bomen (inclusief Prunus serotina)verwijderen, hiervan 65 ha daarna plaggen
  • 2 ha aan dichtgegroeide stuifkuilen opengraven
  • 60 poelen uitbaggeren, bagger afvoeren en oeverbegroeiing verwijderen, brongebieden worden gespaard

Dank voor je begrip

We hebben geprobeerd om de bezoekers tijdens de werkzaamheden zo min mogelijk overlast te berzorgen. Natuurlijk hebben ze er wel iets van gemerkt. Er werd bijvoorbeeld regelmatig met zware, grote transportmiddelen over de klinkerwegen gereden. Op de kaart kon men telkens zien waar we aan het werk waren. We willen al onze bezoekers ontzettend bedanken voor hun begrip.

Grijze duinen

Goed ontwikkelde grijze duinen hebben een scala aan lage begroeiingen. Lage grassen, kruiden, mossen en duinroosjes bijvoorbeeld. En een zeer rijke insectenfauna, met blauwvleugelsprinkhaan, aardbeivlinder, duinparelmoervlinder en vele soorten bijen, wespen en kevers. Onder meer verzuring en vermesting verhinderen hun ontwikkeling.

Duindoornstruwelen

Duindoornstruwelen hebben een hoge biodiversiteit als zij gemengd zijn met andere struiksoorten, zoals gewone vlier en meidoorn. In vochtige duinvalleien zijn gezonde duindoornstruwelen een belangrijk biotoop voor de nauwe korfslak. De struwelen zijn belangrijk voor broedvogels en vooral voor trekvogels. In dichte struwelen met voldoende ondergroei horen we struweelvogels zoals nachtegaal en braamsluiper. In meer open struwelen met afgewisseld grazige vegetatie gedijen fitis, grasmus, tjiftjaf en roodborsttapuit. De grootste bedreiging voor de duindoornstruwelen vormt de woekerende Amerikaanse vogelkers.

Vochtige duinvalleien

Vochtige duinvalleien zijn een ideale biotoop voor een reusachtige variatie aan bijzondere soorten. Om er een paar te noemen: parnassia, waterpunge, bleekgele droogbloem, strandduizendguldenkruid, zeegroene zegge en slanke gentiaan. Bij voldoende rust zijn het geschikte broedplaatsen voor kleine plevier (vogel), rugstreeppad en kleine watersalamander. Vochtige duinvalleien hebben met name last van verdroging en verruiging.