Baggeren Verlengde Oosterduinrel

Natuurherstel in het brongebied van de Oosterduinrel, de Verlengde Oosterduinrel, zorgt straks voor kruidenrijkdom.

Schonen van brongebied

In het najaar 2022 baggeren we de Verlengde Oosterduinrel. De Verlengde Oosterduinrel ligt ten westen van de parkeerplaats bij ingang Panneland. De Verlengde Oosterduinrel is het brongebied van de Oosterduinrel. Het schonen van het brongebied van de Oosterduinrel wordt gedaan om hier het natuurherstel te versnellen.

Baggeren is nodig om te voorkomen dat dit water gaat verlanden. Als open water geleidelijk dichtgroeit met planten, heet dit verlanden. Het water wordt ook ondieper door de aangroei van planten en ander natuurlijk materiaal op de bodem. Door de Verlengde Oosterduinrel te baggeren gaat die dus niet verlanden. Dit is ook gunstig voor de waterkwaliteit van de Verlengde Oosterduinrel, die de Oosterduinrel voedt.

Zo kunnen de ecologische waarden en de biodiversiteit behouden blijven en verbeteren. Voorbeelden van flora en fauna die hiervan profiteren zijn onder andere waterkers en sterrenkroos en soorten zoals zoetwaterkreeftje, kokerjuffer of waterroofkever.

Hogere kruidenrijkdom

Bij het baggerwerk wordt een cutterzuigboot gebruikt. Deze speciale boot verpompt de baggerspecie met een persleiding naar een baggerdepot. Dat depot ligt 400 meter ten noordwesten van de Verlengde Oosterduinrel.

De plek van het depot is gekozen omdat hier een monotone akker is met een relatief lage natuurwaarde.Tijdens het indrogen van de baggerspecie worden er om het depot tijdelijk bouwhekken gezet. Dit doen we voor de veiligheid van mens en dier. We verwachten dat het baggerdepot op deze plek straks zorgt voor een hogere kruidenrijkdom.

Naast de verbetering van de natuurwaarden op het depot, zorgt deze manier van werken er ook voor dat de uitstoot van stikstof minimaal is. De baggerspecie wordt immers in de directe omgeving verwerkt. Ook zorgt het voor minder overlast van werkverkeer dan wanneer we de bagger uit het gebied afvoeren.

 

 

 
 
 

Werkwijze met boot

De cutterzuigboot (zie voorbeeld op de foto) verpompt de baggerspecie met een persleiding naar het baggerdepot. Dat depot ligt 400 meter ten noordwesten van de Verlengde Oosterduinrel.

 

De cutterzuigboot maakt een monotoon, laag geluid dat voor mens en dier niet storend is.

Klein stukje historie

In 1954 is het Verlengde Oosterkanaal gegraven. Dit kanaal zorgde voor de afvoer van diepe bronnen tussen verzamelvijver de Oranjekom en het Oosterkanaal. Het Oosterkanaal is het meest oostelijk gelegen onttrekkingskanaal. Dit werd gegraven tussen 1925 en 1929.

Van bron naar Oranjekom

Het Verlengde Oosterkanaal is in de periode 1995 tot 1996 gedempt en omgevormd tot de Oosterduinrel. Dit fraaie waterloopje stroomt langzaam vanaf het brongebied naar het noorden richting de laaggelegen Oranjekom. Het water van die diepe bronnen wordt nu via een buisleiding afgevoerd. 

 

Tijdpad

Het baggeren van de Verlengde Oosterruinrel wordt gedaan in de periode oktober tot november 2022. 

Mede mogelijk gemaakt

Dit project wordt gesubsidieerd door de provincie Noord-Holland.