Middenveld

Verruiging en vergrassing aangepakt

Aanleg stuifkuilen

In het najaar van 2021 vinden er werkzaamheden plaats op het Middenveld. We willen de dynamiek in het gebied weer terugbrengen. Het Middenveld is behoorlijk aan het verruigen en vergrassen. Dit is een gevolg van vermesting en verzuring door een overschot aan stikstof. Deze negatieve effecten door stikstof willen we compenseren door de aanleg van zestig stuifkuilen. De groei van dominante grassen gaan we hiermee tegen waardoor andere inheemse plantensoorten meer ruimte krijgen.

Met de aanleg van de stuifkuilen wordt het gebied weer een stuk dynamischer. Kalkrijk zand wordt door de wind vanuit een stuifkuil naar het omliggende duingrasland verspreid. Dit gaat de verzuring in het gebied tegen. Dit is goed voor de gebiedseigen soorten zoals mossen en duinviooltjes. Ook voor vogels is het terugbrengen van de dynamiek goed nieuws. Er komt zo ook meer leefruimte voor insecten zoals de kleine parelmoervlinder, de zeldzame duinparelmoervlinder en de blauwvleugelsprinkhaan.

Geschoonde poelen

Naast de aanleg van de stuifkuilen zullen we ook zeven poelen in het gebied schonen. De poelen in de AWD zijn onderhevig aan successie. Dit natuurlijke proces zorgt ervoor dat de poelen langzaam steeds voller worden met riet en waterplanten. Door het dichtgroeien zullen de poelen uiteindelijk verlanden. Beheer is daarom nodig om ervoor te zorgen dat de natuurwaarden in en om de poelen behouden blijven.

 

 
 
 

Stikstof aanpakken

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland. Het maakt deel uit van de (voormalige) Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd van augustus tot en met oktober 2021. Bij de paden in de richting naar en langs het Middenveld staan bordjes om u op de werkzaamheden te attenderen. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Bezoekerscentrum De Oranjekom.