Rust en dynamiek

Het strand tussen Zandvoort en Noordwijk was een strakke zanddijk, begroeid met helmgras en duindoorns. Hierdoor kon geen nieuw kalkrijk zand vanaf het strand de achterliggende duinen instuiven. Met dit project herstellen we de dynamiek en daarmee de natuurwaarden in de zeereep en de achterliggende duinen. In de zeereep zijn in 2013 tussen strandpaal 70 en 73 stuifkuilen gemaakt om weer een natuurlijke, geleidelijke overgang van zee naar duinen te krijgen. Daarnaast is er vegetatie verwijderd, geplagd en lokaal geklepeld om de verspreiding van stuifzand te bevorderen. 
De afgelopen jaren zagen we al stuivende toppen, windkuilen en een vitale helmbegroeiing ontstaan. Ook kunnen typische vloedmerk- en zeereepsoorten terugkomen, zoals biestarwegras, zeeraket. en zeepostelein, blauwe zeedistel en zeewolfsmelk.
Dit najaar 2020 graven we 7 extra stuifkuilen, dit keer tussen paal 69 en 70, om ook hier de dynamiek te herstellen
 

Wandelen op de zeereep

Eind 2018 is een zonering gemaakt waarmee we de broodnodige rust in het gebied willen krijgen. We verleiden de wandelaars tussen paal 70 en 73 over de zeereep te wandelen in plaats van over het strand. Uniek, want normaal is dat niet toegestaan. Er is ter hoogte van beide strandpalen een rij hoge houten palen geplaatst. Daarop vertellen bordjes over de 3 km lange route over de zeereep. Daarnaast zijn er nu drie uitzichtpunten van waaruit u extra kunt genieten van de weidse vergezichten.
Hiermee ontstaat een stuk strand waar de natuur voorrang krijgt, en tegelijk kunt ervaren wat dit betekent. Vrij spel van wind, zand en water, een rustplaats voor de vele vogels die onze kust aandoen en een plek waar zeehonden aan land kunnen komen.
Dit plan is uitgewerkt dankzij een subsidie van het Luchterduinenfonds, waarmee vervolgens subsidie voor de uitvoering is aangevraagd en verkregen. 
 

Dynamisch kustbeheer

In 1990 is door het rijk besloten om de kustlijn te handhaven met zandsuppleties. Ook wordt vanaf 2001 de zandvoorraad van het kustfundament (onderwateroever, strand en duinen) op peil gehouden, om zo mee te kunnen groeien met de zeespiegelstijging. Als het nodig is wordt er dus zand in het kustsysteem gebracht, zodat er geen tekort ontstaat. Een deel van het zand stuift van het strand naar de duinen en zorgt voor ophoging van de zeereep. Ook ontstaan er embryonale duintjes voor de zeereep. Doordat de duinen in het verleden veelal zijn vastgelegd zijn er aaneengesloten, dichtbegroeide zeerepen ontstaan. Deze belemmeren in feite het zandtransport naar de achterliggende duinen. Doorstuiving van zand is dus belangrijk om het kustfundament te versterken.  Kijk voor meer informatie op dynamischkustbeheer.nl. Noordvoort was het thema van de jaarlijkse workshop dynamisch kustbeheer, hier vindt u een impressie van deze dag.

Natura 2000

De Amsterdamse Waterleidingduinen maken deel uit van het Natura 2000 gebied Kennemerland Zuid. Natura 2000 is een netwerk van Europese natuurgebieden van hoge kwaliteit. We hebben voor de zeereep de opgave om te zorgen voor de volgende typen: de embryonale duinen, witte duinen en grijze duinen.

Embryonale duinen zijn de deels begroeide lage duintjes op het strand. Ze vormen de prille fase van duinvorming, die begint met biestarwegras, dat kiemt op het strand en daarna zand begint in te vangen. Tijdens een storm worden ze vaak geheel of gedeeltelijke weggespoeld.

De witte duinen bevinden zich in de buitenste duinen, waar de inwaai van zout en stuivend zand zorgen voor een extreem milieu. Er heeft nog geen bodemontwikkeling plaatsgevonden en de dominante soort is helm. Een goed ontwikkeld type bestaat uit een afwisseling van vitale helmpollen en kaal zand.

Grijze duinen bestaan uit een scala van lage begroeiingen van grassen, kruiden en (korst)mossen. Zonder dynamiek groeien ze uiteindelijk dicht met struiken.

Voor de witte en grijze duinen geldt dat aanvoer van vers zand een voorwaarde is voor een goede ontwikkeling. De kwaliteit van deze typen liet te wensen over omdat de zeereep als het ware ecologisch "op slot" zat. De "vitaliserende" ingreep komt dus goed van pas.