Wat is biodiversiteit

Biodiversiteit is een breed begrip. Het verwijst naar de variatie die er is binnen soorten, tussen soorten en tussen de ecosystemen waartoe ze behoren.

Beschermde natuur in balans

Biodiversiteit is een begrip om de variatie van alle verschillende soorten planten, dieren en micro-organismen te beschrijven. Dat kan voor heel de aarde of een kleiner gebied zoals de AWD.

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden en de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) behoren tot dit netwerk. Het doel van Natura 2000 is het verbeteren van de biodiversiteit.

In de AWD zorgt Waternet voor de balans tussen drinkwaterproductie, natuurbescherming en recreatie. Wij doen al jarenlang onderzoek hoe de duinnatuur zich ontwikkelt. Met die kennis kunnen we ervoor zorgen dat de biodiversiteit van het duingebied verbetert. 

Op de pagina Onderzoek leest u hier meer over. 

 

Maatregelen voor herstel

Het grote aantal damherten in de AWD veroorzaakt al jaren een kaalslag in de AWD. Die overbegrazing is een aanslag op de biodiversiteit in de duinen. Bij de voorjaarstelling van 2023 zijn er circa 1.800 damherten geteld. Dat aantal moet nog verder dalen. Het streefgetal is tussen de 600 tot 800 damherten in de AWD. Lees meer over de damherten in het damhertendossier

Variatie van grazers

Grazers zijn nodig voor het herstel van de biodiversiteit in de AWD. Maar damherten zijn selectieve grazers die de ontwikkeling van plantensoorten tegenhouden. Die planten komen niet meer in bloei en er zijn minder insecten die van deze planten afhankelijk zijn. Hierdoor zijn er ook minder vogels en andere dieren die insecten eten. De damherten hebben in de duinen het natuurlijk evenwicht flink verstoord.

Konijnen welkom

Om een goede balans te hebben tussen verschillende grazers, brengen we konijnen terug in het duin. Die zijn door ziektes bijna verdwenen in de AWD. Konijnen zijn in dynamische duinnatuur door hun manier van voedsel zoeken gunstig voor de biodiversiteit. In september 2023 plaatsen we warandes of schuilplekken en zetten hier konijnen uit die op andere terreinen ongewenst zijn. We hopen dat hierdoor hun aantal weer toeneemt. Lees meer over de konijnen op de pagina Projecten voor natuurherstel.